Privacyverklaring

Wij vinden jouw privacy erg belangrijk en zorgen er voor dat de persoonsgegevens die je met ons deelt zorgvuldig worden behandeld.

In deze privacyverklaring lichten we toe waarom wij persoonlijke informatie verzamelen, hoe wij deze informatie gebruiken, met wie wij deze informatie delen en beveiligen.

Ons privacy beleid wordt van tijd tot tijd bijgewerkt. Wij moedigen je dan ook aan bij gebruik van onze website regelmatig deze pagina te bekijken. Door het gebruik van deze website ga je akkoord met onze voorwaarden.

Als je vragen hebt over ons privacy beleid en de manier waarop wij jouw belangen behartigen, stuur dan een email naar privacyofficer@triplep.net, schrijf naar Koninginneweg 97, 1211 AP Hilversum, of bel +31 (0) 35 737 0757.

Wie wij zijn

Wij zijn Families Foundation, het implementatie orgaan achter de uitvoering van het 'Triple P – Positive Parenting Program®' (Positief Opvoeden, Triple P), een opvoedprogramma dat wordt gezien als één van de meest effectieve programma's voor opvoedondersteuning in de wereld, dankzij tientallen jaren van wetenschappelijk onderzoek.

Families Foundation is een wereldwijde non-profit organisatie die zich inzet voor de implementatie van wetenschappelijk bewezen opvoedmethoden. Wij zijn gevestigd aan de Koninginneweg 97, 1211 AP, te Hilversum. Het Triple P programma wordt bewaakt en geïmplementeerd door 'The Triple P Group'. Deze groep omvat Triple P International Pty Ltd en haar gelieerde organen.

Data Controller en DPO

De informatie verwerkingsverantwoordelijke is Triple P International Pty Ltd (voor de Triple P Group). Triple P international heeft haar hoofdkantoor aan 11 Market Street North, Indooroopilly, Brisbane, Queensland 4068 AUSTRALIA ("verwerkingsverantwoordelijke"). Triple P's Data Protection Officer ("DPO") kan rechtstreeks bereikt worden via: dpo@triplep.net

Persoonsgegevens die Triple P verwerkt

We verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld wanneer jij je registreert voor een opvoedcursus of je inschrijft voor één van onze nieuwsbrieven.

De persoonsgegevens die wij verwerken

Met jouw uitdrukkelijke instemming, verwerken wij de volgende persoonsgegevens in overeenstemming met de manier waarop jij deze aan ons verstrekt wanneer je onze site en gerelateerde functies en services gebruikt. De volgende persoonsgegevens verwerken wij mogelijk, afhankelijk van de dienst die je gebruikt:

 • Naam,
 • Adres,
 • Gezinssamenstelling,
 • E-mailadres,
 • IP adres,
 • Cursussen of trainingen waarin je geïnteresseerd bent, en/of
 • aanvullende informatie die de verwerkingsverantwoordelijke, of derden, gebruikt bij het leveren van diensten ("Informatie").

Bij het versturen van contactformulieren vragen wij je toestemming voor het verwerken van de door jou verstrekte gegevens. Deze velden zijn aangemerkt als verplicht met een asterisk (*). Zonder jouw uitdrukkelijke instemming met het verwerken van deze gegevens kunnen wij het formulier niet accepteren. Omgedraaid, informatie in velden die niet zijn aangemerkt als verplicht zijn optioneel en kunnen als je wilt zonder verdere consequenties worden genegeerd.

In ieder voorkomend geval, zelfs zonder expliciete instemming, is de verwerkingsverantwoordelijke gerechtigd persoonsgegevens te verwerken overeenstemming met verplichtingen voortkomend uit wetgeving en reguleringen, invulling te geven aan rechten in gerechtelijke procedures, de eigen legitieme belangen na te streven, of alle andere voorkomende gevallen als bedoeld in artikel 6 & 9 van de GDPR, waar van toepassing.

Dataverwerking vindt plaats in digitale en analoge vorm en zal verwerkt worden overeenkomstig de beveiligingsrichtlijnen zoals bedoeld in de geldende wetgeving.

Online betalingen en Credit Card gebruik

Wanneer je een product bij ons afneemt worden je betaalgegevens niet door onszelf verwerkt, maar verzameld en gebuikt door een verwerker in het betalingsverkeer (mollie.nl, PayPal). Deze verwerkers zijn gespecialiseerd in het veilig verwerken van online transacties, zoals hieronder verder wordt toegelicht.

Hoe wordt jouw informatie gebruikt?

De persoonsgegevens die je aan ons verstrekt kunnen op de volgende wijze gebruikt worden:

 • Het verwerken van je aankopen;
 • Het voldoen van onze verplichtingen die wij eventueel met je zijn aangegaan;
 • Het verwerken van je registratie voor opvoedcursus of training;
 • Het vragen naar je ervaringen met en mening over onze producten en/of services;
 • Het communiceren van aanpassingen in onze dienstverlening;
 • Net versturen van communicatie of aanbiedingen over diensten en services die je aan kunnen spreken (alleen wanneer jij hier uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven). Dit kan informatie over campagnes, promoties, oproepen of de promotie van de producten en goederen die worden aangeboden door aangesloten dochterondernemingen; De bewaartermijn van de persoonsgegevens is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben gekregen of verzameld én van wettelijke plichten om gegevens te bewaren. Wij zijn gebonden waar het gaat om het behoud van bepaalde informatie om te voldoen aan onze verplichtingen ten aanzien van de geldende wetten. Wij bewaren persoonlijke informatie op onze systemen oor zolang nodig.

Wie heeft toegang tot persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden elektronisch en manueel verwerkt volgens de procedures en logistiek die ten doel heeft de hierboven genoemde doelen te bewerkstelligen. Persoonsgegevens zijn toegankelijk voor geselecteerde werknemers en hun leidinggevenden, in dienst van de verwerkingsverantwoordelijke, die bevoegd zijn persoonsgegevens te verwerken. Deze groep wordt vertegenwoordigd door werknemers uit de volgende categorieën: technisch & administratief personeel, IT en marketing medewerkers, alsmede andere medewerkers die voor het uitoefenen van hun functie toegang moeten hebben tot de door ons beheerde informatie. De persoonsgegevens kunnen voor de beschreven doelstellingen, ook buiten de Europese Unie ("derden landen"), gedeeld worden met:

 1. (i) organisaties, autoriteiten of publieke diensten voor de uitvoer van hun wettelijke verplichtingen;
 2. (ii) professionals, onafhankelijke consultants –als individu of in samenwerking-, andere derden en dienstverleners die hun commerciële, professionele of technische diensten, nodig voor het beheer en behoud van deze website(s), aanbieden aan de verwerkingsverantwoordelijke (bijv. het verschaffen van IT en/of Cloud Computing diensten), met als doel te kunnen voldoen aan de hierboven geschetste doelstellingen en je te kunnen voorzien in de gevraagde diensten en services;
 3. (iii) derden partijen in het geval van fusies of overname, acquisities, zakelijke overdrachten -of delen daarvan-, audits of andere buitengewone operaties;
 4. (iv) de leidinggevenden, gestationeerd op het adres van de verwerkingsverantwoordelijke, in dienst van zijn/haar toezichthoudende taken en het handhaven van de gedragscode van The Triple P Group, in navolging van Artikel 6.1.f en overweging 48 van de GDPR. De benoemde ontvangers zullen de persoonsgegevens alleen toewenden overeenkomstig de reden waarvoor zij in het bezit zijn gekomen van deze informatie, in overeenstemming met hierboven beschreven doelstellingen en de geldende toepasbare wetten en regelgeving. De gegevens kunnen verder worden overgedragen aan aanvullende legitieme ontvangers zoals zij -van tijd tot tijd- worden geïdentificeerd door van toepassing zijnde regelgeving. Met uitzondering van het voorafgaande, persoonsgegevens zullen nooit gedeeld worden met andere, rechts- en/of natuurlijke, personen zolang deze geen duidelijke functie hebben voor de verwerkingsverantwoordelijke (van commerciële, professionele of technische aard). Diegene die gegevens van ons ontvangen zullen deze verwerken in de rol van verwerkingsverantwoordelijke, verwerker óf geautoriseerde voor het verwerken van persoonsgegevens voor de hierboven benoemde doelen, overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De verwerkingsverantwoordelijke zal toezien op het naleven van de GDPR/AVG wetgeving wanneer gegevensoverdracht buiten de EU plaatsvindt, ook naar landen die niet dezelfde wettelijke garanties en bescherming bieden voor de veilige verwerking van persoonsgegevens zoals geboden door EU-wetgeving, zoals bijvoorbeeld, op basis van uitdrukkelijke instemming of gestandaardiseerde EU-goedgekeurde contractuele clausule, alsmede het selecteren van dataverwerkers die zich hebben aangesloten bij een internationaal programma voor gereguleerde dataverwerking (bijv. EU-USA Privacy Shield), of opererend vanuit een land dat is bestempeld als veilig door de Europese Commissie.

Derden dienstverleners die voor ons werken:

In voorkomende gevallen delen wij informatie met door ons geselecteerde dienst verleners, agenten, onderaannemers en andere geassocieerde organisaties met het doel, in onze opdracht, diensten te kunnen verlenen (bijvoorbeeld het verwerken van aankopen of het versturen van mailingen). We werken hiervoor met: Google Suite, Instant Magazine, SessionCam, SurveyGismo, MailChimp, PayPal, Mollie. Wanneer sprake is van het inzetten van derden dienstverleners worden alleen die persoonsgegevens gedeeld die strikt noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht. Wij hebben gegevens verwerkingsovereenkomsten afgesloten met deze partijen die vereisen dat de persoonsgegevens veilig verwerkt worden. Jij kunt erop vertrouwen dat wij nooit informatie met derden, buiten de Triple P Group zullen delen voor (direct) marketing activiteiten, tenzij wij hier jouw uitdrukkelijke toestemming voor hebben, tenzij wij door de wet gedwongen worden dit te doen (bijvoorbeeld in het geval van gerechtsbevel of het voorkomen van fraude of misdaad).

Derden dienstverleners met wij samenwerken:

Om kwaliteitsdiensten gebaseerd op het Triple P systeem te kunnen leveren, werken wij nauw samen met verschillende dienstverleners. Wanneer jij informatie aanvraagt of je registreert voor één of meer van deze diensten zullen wij je gegevens delen met de relevante dienstverlener. Op hun beurt zullen zij deze gegevens gebruiken om je te voorzien van de benodigde informatie en daarnaast hun verplichtingen uit te kunnen voeren die voortkomen uit jouw verzoek. In voorkomende gevallen zullen zij optreden als verwerkingsverantwoordelijke voor de door jou verstrekte gegevens en adviseren wij je hun privacy beleid te raadplegen.

Betalingsverwerkers

Wanneer je gebruik maakt van de service die wij bieden voor veilig online betalen, wordt je betaling verwerkt door een externe verwerker in het betalingsverkeer. Deze partijen zijn gebonden aan wetgeving die een veilige verwerking van de betaling gegarandeerd. Neem contact met ons op wanneer je vragen hebt over veilige betalingen via onze site.

Gegevensoverdracht in geval van fusie of overname

In geval van fusie of overname van de Triple P Group of één van haar dochters behouden wij het recht persoonsgegevens over te dragen aan derden partijen als onderdeel van de verkoop of reorganisatie, of wanneer wij moeten voldoen aan onze plicht informatie te delen of openbaar te maken om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, onze terms of use te handhaven of de rechten, bezittingen en/of veiligheid te kunnen garanderen van onze medestanders of klanten. Desalniettemin zullen wij ons blijven inzetten voor de blijvende bescherming van jouw privacy en rechten.

Jouw keuze

Jij hebt de keuze of je informatie van ons wil ontvangen. De formulieren in onze website geven duidelijk aan waar zij voor dienen. Alleen wanneer jij duidelijk aangeeft open te staan voor reclameberichten zullen wij deze, periodiek, aan je versturen. We zullen je niet e-mailen, opbellen of anderszins contact met je opnemen voor marketing doeleinden tenzij je hiervoor vooraf je goedkeuring hebt gegeven. Je kunt je voorkeuren ten aanzien van marketing altijd wijzigen door contact met ons op te nemen via e-mail: privacyofficer@triplep.net of telefoon: +31 (0)35 7370757.

Toegang tot je gegevens en data onderwerp rechten

Je hebt recht op toegang tot jouw persoonsgegevens die wij verwerken, onderhevig aan toepasbare wetgeving; Ieder individu kan zijn/haar gegevens bij ons opvragen door een e-mail te sturen naar privacyofficer@triplep.net. Onderhevig aan toepasbare wetgeving, kun je aanspraak maken op sommige of alle van de volgende rechten met betrekking tot je persoonsgegevens.

 • Het verkrijgen van een kopie van de persoonsgegevens die wij verwerken en/of verwerkt hebben;
 • Het rectificeren van onvolledige of onjuiste gegevens met betrekking tot deze persoonsgegevens;
 • Het verwijderen van je persoonsgegevens (in specifieke gevallen, zoals wanneer het aantoonbaar niet langer nodig is om deze data te verzamelen of te verwerken in relatie tot de doelen waaronder de informatie is verkregen);
 • Het, onder bepaalde omstandigheden, beperken van je toestemming om je persoonsgegevens te mogen verwerken
 • Het overhevelen van persoonsgegevens aan een derde (of aan jou) in een digitaal bestand zodat wij de juistheid van onze dataprocessen kunnen aantonen, op basis van jouw instemming of de uitwerking van een overeenkomst tussen met jou;
 • Het intrekken van jouw toestemming aan ons om je persoonsgegevens te mogen verwerken (waar deze verwerking is gebaseerd op jouw toestemming); en
 • het verkrijgen, of zien, van een kopie van de maatregelen die zijn genomen om een veilige overdracht van de persoonsgegevens aan een derde of internationale organisatie te kunnen garanderen.

In aanvulling op bovenstaande rechten hebben individuen, onder GDPR/AVG, altijd het recht bezwaar te maken tegen het verwerken van persoonsgegevens, op grond van persoonlijke situatie of voorkeuren. Je hebt ook het recht bezwaar te maken tegen het verwerken van jouw gegevens voor direct marketing of profileringsdoeleinden. Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de autoriteit persoonsgegevens. In relatie tot bovenstaande rechten neem je contact op met privacyofficer@triplep.net. Houd er rekening mee dat wij kunnen vragen om een identiteitsbewijs bij het afhandelen van je verzoek. We behouden onszelf het recht voor een vergoeding te vragen in overeenstemming met het geldende recht, zeker wanneer het verzoek naar ons oordeel ongegrond of buitensporig van aard is. Wij doen ons uiterste om op ieder verzoek te reageren binnen van toepassing zijnde termijnen.

Wanneer je contact met ons opneemt met betrekking tot persoonsgegevens waarvan wij de verwerker zijn, zullen wij alles in staat stellen je verzoek door te sturen naar de verwerkingsverantwoordelijke.

Toegang tot jouw persoonsgegevens

Gebruik dit formulier om je verzoek tot inzicht in persoonsgegevens in te dienen zoals bedoeld onder Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Beveiligingsmaatregelen ter bescherming van gegevensverlies, misbruik of ongeoorloofde wijziging

Aan ons verstrekte persoonsgegevens worden door ons met uiterste zorg behandeld. Alle gegevensoverdrachten tussen jouw apparaat en onze servers is versleuteld en beschermd met SSL-certificaten. Je kunt dit controleren; De meeste webbrowsers (zoals Google Chrome) tonen een slot-icoon wanneer de bezochte webpagina beveiligd is.

Wij kunnen de veiligheid van informatie die aan ons wordt verzonden via media anders dan de onze nooit garanderen. Wij streven naar een optimale bescherming van persoonsgegevens en kunnen zo doende niet instaan voor de veiligheid van de verzonden informatie, dit gebeurt in deze gevallen dan ook op eigen risico. Zodra de informatie door ons in ontvangen zullen wij het uiterste doen om de veiligheid hiervan op onze systemen te garanderen. Waar wij een wachtwoord hebben verstrekt (of waar jij er een hebt gekozen) om bepaalde delen van onze website(s) te bezoeken, draag jij de verantwoordelijkheid voor het vertrouwelijk gebruiken van dit wachtwoord. We vragen je met klem wachtwoorden privé te houden en nooit met anderen te delen.

Profilering

We behouden ons het recht voor persoonsgegevens te analyseren en de informatie te gebruiken om een profiel te creëren van interesse en voorkeuren zodat wij je van aansluitende informatie kunnen voorzien. Om dit proces efficiënt te maken kunnen we deze informatie combineren met informatie die wij van partners krijgen. We mogen persoonsgegevens ook toe wenden om fraude en krediet risico te voorkomen en op te sporen.

16 of jonger

Onze website heeft niet de intentie persoonsgegevens te verzamelen van kinderen onder de 16 jaar. Wij vinden het belangrijk de privacy van minderjarigen te beschermen. Vraag, wanneer je jonger bent dan 16 jaar, uitdrukkelijk toestemming van je ouders voordat je informatie over jezelf deelt. We moedigen ouders aan aktief betrokken te zijn bijde online activiteiten van hun kind om zo misbruik van persoonsgegevens te voorkomen. Wanneer je ervan overtuigd bent dat persoonsgegevens van een minderjarige zonder ouderlijketoestemming is gedeeld, neem dan contact met ons op via: privacyofficer@triplep.net.

Gegevensoverdracht buiten Europa

Persoonsgegevens die je deelt als onderdeel van de diensten die wij je bieden via onze website(s) kunnen worden overgedragen naar landen buiten de Europeese Unie ("EU"). Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer één of meer van onze webservers, al dan niet tijdelijk, verhuist naar een land buiten de EU. Deze landen kunnen een andere wetgeving met betrekking tot gegevensbescherming hebben dan de EU. Door je persoonsgegevens in te dienen ga je akkoord met deze vorm van gegevensoverdracht, opslag en verwerking. Wanneer we gegevens overbrengen naar een locatie buiten de EU zullen wij er alles aan doen om de veiligheid te garanderen zoals beschreven in deze verklaring. Wanneer je jezelf buiten de EU bevindt wanneer je onze diensten gebruikt, kan je informatie overgedragen worden naar locaties buiten de EU om je zo van dienst te kunnen zijn.

Google Analytics

De Triple P Group heeft een verwerkersovereenkomst met Google voor het gebruik van Google Analytics. Informatie die wordt verzameld en opgeslagen in Google Analytics wordt geanonimiseerd en versleuteld voordat deze wordt verzonden naar Google's servers. De instellingen die Google in staat stelt informatie te gebruiken of te delen zijn uitgeschakeld. Analytics-cookies worden niet gedeeld met, of gebruikt in combinatie met, andere Google Services, tenzij je hier uitdrukkelijk je toestemming voor hebt verleent voordat de connectie tot stand is gekomen.

Cookies

Change your preferences

Wijzigingen in deze verklaring

Deze verklaring wordt regelmatig aangepast. Deze versie dateert van Mei 2018.

Contact

Neem met vragen over ons privacy beleid contact op met onze Privacy Officer: privacyofficer@triplep.net